YouTube RSS Bip
Środa, 27 maj 2020
Strona główna Aktualności Ogłoszenia Sport Galeria Kultura Turystyka Miasto

Aktualności

Ogłoszenie - pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Jana Kilińskiego

naruszenie zasad
ostroda
2014-08-22
Tagi:

Ostróda, dnia 22 sierpnia 2014r.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Ostródy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ul. Jana Kilińskiego, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń izolacyjną bez prawa zabudowy budynkami i tymczasowymi obiektami budowlanymi, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 170/19, o powierzchni 336 m2, księga wieczysta EL1O/00031443/6.

Cena wywoławcza – 11.900,00 zł.

Wadium - 2.000,00 zł.

Postąpienie nie mniejsze niż 120,00 zł.

Uwaga: Ograniczone prawo rzeczowe. Nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 170/18 objętej księgą wieczystą nr EL1O/00031443/6, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85/8, objętej księgą wieczystą nr El1O/00043757/7.

Uwaga: Działka nr 170/19 zostanie odłączona z księgi wieczystej nr EL1O/00031443/6
i przyłączona do księgi wieczystej nieruchomości sąsiadującej, stanowiącej własność nabywcy.

Uwaga: § 13 pkt 4 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, (Dz.U. z 2004r.
Nr 207, poz. 2108, z późn.zm) – nie dotyczy.

Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 25.09.2014r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Działka bez dostępu do drogi publicznej
o ograniczonych możliwościach samodzielnego zagospodarowania. Z uwagi na powyższe została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli sąsiednich nieruchomości. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości graniczących z ww. działką, tj. działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 91, położonej
w Ostródzie przy ul. C.K. Norwida 13 oraz nr 85/7 i 85/8, położonych w Ostródzie przy ul. Jana Kilińskiego 52. Z uwagi na powyższe została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest złożenia pisemnego zgłoszenia do udziału
w przetargu.

Terminzgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 22.09.2014r. Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Lista osób zakwalifikowanych
do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, w dniu 23.09.2014r.

Wadium w PLN należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto w BGŻ S.A. O/Ostróda 91203000451110000002447620, do dnia19.09.2014r. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek. Wadium zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu trzech dni od jego zakończenia. Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoby startujące w przetargu okazują komisji przetargowej dowód tożsamości. Nabywca ponosi koszty nabycia. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłacenie całej wylicytowanej ceny przed zawarciem umowy notarialnej. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku wygrania przetargu i uchylania się od zawarcia umowy notarialnej, tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Ostródy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.

 

Kalendarz wydarzeń

Mapa regionu

Mapa regionu
Strona główna Aktualności Miasto Galeria Sport Turystyka Kultura Informacje o projekcie Przydatne linki Pliki do pobrania Kontakt